شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی در فضاهای شهری: شهرستان گنبدکاووس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در سراسر جهان، فضاهای شهری، برای سالیان متمادی در زمرة با اهمیت‌ترین مکان‌ها برای اهداف گردشگری بوده‌اند. بگونه‌ای که، امروزه، مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک برای چنین فضاهایی، نیازمند دیگاه‌های پویا و نظام‌یافته‌ای دارد که با استفاده از ابزارها و محرک‌های شهری، می‌توان پیشبرد آنها را تضمین نماید. از جملة این محرک‌ها، صنعت گردشگری بویژه گردشگری ورزشی است. براساس استعدادهای گردشگری ورزشی کشور، در مناطق مستعدی مانند شهرستان گنبدکاووس، دستیابی به برنامه‌ریزی و مدیریت هدفمند، ضروری بنظر می‌رسد. از اینرو، پژوهش حاضر، جهت تدوین و انتخاب استراتژی؛ از تحلیل استراتژیکی استفاده کرده که نیازمند شناسایی و تحلیل قوت‌ها و ضعف‌های درونی و فرصت‌ها و تهدیدهای بیرونی محیط مورد بررسی دارد. ماتریس SWOT از جملة تکنیک‌هایی است که می‌توان جهت تحلیل استراتژیک از آن بهره برد. این ماتریس، قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات محیطی را ارزیابی می‌کند، اما نتایج آن، توانایی ارزیابی تناسب گزینه‌های تصمیم، براساس عوامل و رتبه‌بندی آنها را ندارد. بنابراین، در این پژوهش، از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP) برای محاسبة وزن و اهمیت هرکدام از معیارها و زیرمعیارهای شناسایی‌شده، استفاده گردیده است. براساس نتایج حاصله، فرصت‌های بیرونی با وزن نسبی 0.375، قوت‌های داخلی با 0.342 و تهدیدهای بیرونی با 0.178 و در نهایت ضعف‌های داخلی با 0.105 بترتیب اولویت قرار گرفتند. علاوه برآن، نتایج نشان می‌دهد که مهم‌ترین استراتژی کاربردی برای توسعة گردشگری ورزشی فضاهای شهری شهرستان گنبدکاووس، استراتژی SO با شاخص مطلوبیت 0.437 می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing sports tourism development strategies in urban spaces: Gonbad Kavous city

نویسندگان [English]

  • Habibaullah Salarzehi
  • Golbahar Pouranjanar
  • Farahnaz Ahang
Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

All over the world, urban spaces have been among the most important places for tourism for many years. Thus, today, strategic management and planning for such spaces require dynamic and systematic perspectives that can be ensured by using urban tools and stimuli. Among these stimuli is the tourism industry, especially sports tourism. Based on the country's sports tourism talents, in talented areas such as Gonbad Kavous city, achieving targeted planning and management seems necessary. Hence, the present study, to formulate and select a strategy; uses strategic analysis that requires the identification and analysis of internal strengths and weaknesses and external opportunities and threats of the studied environment. The SWOT matrix is one of the techniques that can be used for strategic analysis. This matrix evaluates strengths, weaknesses, opportunities, and environmental threats, but the results do not provide the ability to assess the appropriateness of decision options based on factors and their ranking. Therefore, in this study, the Analytic Hierarchy Process (AHP) has been used to calculate the weight and importance of each of the identified criteria and sub-criteria. Based on the results, external opportunities with a relative weight of 0.375, internal strengths with 0.342 and external threats with 0.178, and finally internal weaknesses with 0.105, respectively, were prioritized. In addition, the results show that the most important practical strategy for the development of sports tourism in urban spaces of Gonbad Kavous city is the SO strategy with a utility index of 0.437.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SWOT analysis
  • strategy
  • sports tourism
  • urban spaces
  • Gonbad Kavous