شناخت و بررسی تاثیر بازار بر ساختارشهری ، در راستای حفظ بافت تاریخی شهرها(نمونه موردی:شهرقزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران

2 استادیار، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

یکی از بارزترین نمودهای عینی معماری و شهرسازی سنتی ایران مجموعه های بازار شهری است که به عنوان ستون فقرات و قلب تپنده شهر ایفای نقش می کند. در واقع ؛ بازار پدیده ای است شهری و در عین حال عاملی است برای شهرنشینی که همواره به صورت بافت تغذیه کننده اصلی شهر عمل نموده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به شناخت پیرامون نقش و شکل گیری بازار در شهرسازی و تبیین محتوایی و کارآمدی و کارآیی بازار قزوین و تاثیر آن در شهرسازی این شهر می پردازد و با استفاده از تکنیک SWOT به تحلیل نمونه ی مذکور در راستای اهداف پژوهش گام برمی دارد؛ اهمیت پژوهش حاضر از آن جهت است که علاوه بر بیان نقش بازار در شکل گیری شهرها و... به بررسی موقعیت بازار و عناصرآن در شهر نیز می پردازد، به طور کلی از نتایج پژوهش میتوان بیان نمود که؛ عموما شهرهای تاریخی ما حول محوری به نام بازار شکل کالبدی به خودگرفته اند تا جایی که میتوان گفت بازار یکی از شریان های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی شهر است، همچنین با بررسی نمونه موردی مذکور در میابیم که بازار قزوین برخلاف بیشتربازارها که شکل خطی دارند و در راستای یک راسته ی اصلی شکل گرفته اند ؛ دارای تناسبات مرکزی می باشد و راسته هایی مستقیم به شکل شطرنجی دارد که نشانگر آن است که آگاهانه ایجاد شده اند که کاروانسراهای بزرگ و فضای خیابان از عناصر هویتی آن به حساب می آیند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognition and study of the impact of the market on the urban structure, in order to preserve the historical context of cities (Case study: Qazvin city)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Jamali far 1
  • Ali Asghar Malekafzali 2
1 PhD student of Azad University of South Tehran, Tehran, Iran
2 Faculty of Art and Architecture, South Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The position of the market and their key role in shaping the fabric of Iranian cities is undeniable, so it can be said; One of the most obvious manifestations of traditional Iranian architecture and urban planning is the urban bazaar complex, which acts as the backbone and beating heart of the city in fact; The market is an urban phenomenon and at the same time it is a factor for urbanization that has always acted as the main nourishing tissue of the city. The present study is a descriptive-analytical method and using library studies to understand the role and formation of the market in urban planning and Explains the content, efficiency and effectiveness of Qazvin market and its impact on the urban development of this city and uses the SWOT technique to analyze the sample in line with the objectives of the research; The importance of the present study is that in addition to expressing the role of the market in the formation of cities, etc., it also examines the position of the market and its elements in the city. In general, our historical cities have taken a physical shape around the axis called the bazaar, so much so that it can be said that the bazaar is one of the social, economic, cultural and physical arteries of the city. They are formed in the direction of a main order

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bazaar
  • urban planning
  • market formation
  • formation of cities