رتبه بندی چندشاخصه‌ی راهکارهای تقویت مشارکت عمومی در حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی بر اساس الگوواره‌ی توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه انرژی‏های نو و محیط زیست، دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مهندسی طبیعت، دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی، دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

حفاظت از میراث تاریخی، منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار زیادی دارد که به عنوان عاملی مؤثر نقش خود را در ایجاد و برقراری توسعه پایدار ایفا می‏کند. کشور ما طی سال های اخیر و با برنامه چشم انداز توسعه به دنبال گسترش صنایع مختلف غیر نفتی از جمله میراث فرهنگی می باشد که از یک سو در توسعه پایدار کشور ما نقش مهمی دارند و از سوی دیگر وابستگی کشور را به درامد های نفتی کاهش می دهد. با توجه به این که حفاظت از آثار تاریخی و میراث تمدنی کشور وظیفه‌ای عمومی تلقی می‌شود لذا گسترش حضور مردم در این فرآیند می‌تواند در حفاظت و رونق پایدار بهره‌برداری از میراث یاد شده راه‌گشا باشد. با توجه به چندمنظوره بودن الگوواره‌ی توسعه پایدار، نیاز به رویکرد تصمیم‌گیری چند شاخصه احساس می‌شود. تحقیق حاضر، مدلی تلفیقی شامل تحلیل سلسله مراتبی و شباهت به گزینه ایده‌آل را به ترتیب برای تعیین وزن شاخص‌های توسعه پایدار و گزینه‌های تقویت مشارکت عمومی به کار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این امر بود که حفاظت از منابع طبیعی مهمترین شاخص و استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی مطلوب‌ترین گزینه می‌باشد. با توجه به ثبات نسبی رتبه‌بندی پس از اعمال تحلیل حساسیت، می‌توان نتیجه گرفت که فرآیند تصمیم‌گیری به خوبی انجام گرفته است و این رویکرد برای مسائل مدیریتی و حفاظتی دیگر در شاخه‌های مختلف عمران و معماری توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Multi attribute ranking of strategies regarding strengthening public participation to conservehistorical remains and civilization heritages on the basis of sustainable development paradigm

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Jahangir 1
  • Marzieh Momeni 2
  • Mahsa Mousavi 3
1 Associate of Professor Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Iran
2 Ms. in Nature Engineering, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Iran
3 Ms. Ecohydrology, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The protection of historical, cultural and natural heritage is a vital necessity in the present era. Carrying this operation out has great enconomic, social and cultural benefits that will play a role as an effective factor to establish sustainable development. In the current years, Iran follows the development prospects programs to expand its non oil industries such as cultural heritage industry that will play an important role in the sustainable development, and decrease its maladaptive and humongous dependence on oil export revenue. Since protection of historical remains and preservation of heritage of the Iranian civilization is a public duty, boosting public participation in the safekeeping process would be highly effective in protection and sustainable prosperity of the aforementioned heritages. As sustainable development is a multidisciplinary paradigm, a multi-attribute decision making approach is needed. The current study, implements a combination of hierarchical structure and the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) to respectively obtain the significance of sustainable development’s attributes, and the options of maximizing the public's involvement. Based on the results, protection of natural resources and use of the various potentials of the social networks was the most important attribute and option, respectively. Due to relative sustainability of the ranking lists after performing the sensitivity analysis, it could be concluded that the decision making process was done properly. Hence, this approach is recommended for other managerial and conservation issues in different fields of civil engineering and architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • historical heritages conservation
  • sustainable development
  • multi attribute decision making
  • public participation
  • sensitivity analysis