تحلیل فایده-هزینه مدیریت پسماندهای جامد شهری: مطالعه موردی شهر رباط کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه توسعه اقتصادی، رشد جمعیت و شهرنشینی باعث شده است تا محیط زیست به شدت در معرض آسیب و تخریب قرار گیرد. در این ارتباط پسماندهای جامد شهری نقش قابل توجهی در تخریب دارد. عدم صرفه‌های اقتصادی ناشی از فرایند مدیریت پسماند مهمترین موضوعی است که باعث غفلت از هزینه کردن برای مدیریت آثار خارجی محیط زیستی می شود و لذا بررسی پایداری مالی این فرایند ضروری است. در این مقاله به ارزیابی مالی و اقتصادی سه مرحله از فرایند مدیریت پسماند شامل ذخیره سازی، جمع آوری و حمل و نقل برای شهر رباط کریم با استفاده از رویکرد تحلیل هزینه-فایده پرداخته می شود. نتایج نشان داد که در وضعیت فعلی با توجه به اینکه هزینه های انجام این طرح (هزینه های ثابت و متغیر) نسبت به درآمد حاصل از فروش پسماند، بسیار بیشتر است، این فرایند از دیدگاه سرمایه گذاران بخش خصوصی دارای توجیه پذیری مالی نمی باشد. بمنظور بررسی امکان توجیه پذیری مالی، سه سناریو شامل کاهش 15 درصدی هزینه‌های ثابت، افزایش 30 درصدی درآمد حاصل از فروش هرتن پسماند و لحاظ منافع غیرمستقیم کاهش هزینه‌های بهداشتی ناشی از عملکرد صحیح مدیریت پسماند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با لحاظ این تغییرات، نرخ بازده داخلی 40 درصد و نسبت فایده به هزینه حدود 20/1 و دوره بازگشت سرمایه 25/4 سال خواهد بود و فرایند مدیریت پسماند می‌تواند دارای توجیه پذیری مالی باشد. نتایج این مطالعه می‌تواند اطلاعات لازم برای تعیین مشوق‌های دولتی برای اقتصادی نمودن فرایند مدیریت پسماند توسط بخش خصوصی را فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Benefit-Cost Analysis of Municipal Solid Waste Management: A Case Study of Robat Karim City

نویسندگان [English]

  • Morteza Tahami Pour Zarandi 1
  • Afshin Safahan 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Master of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, economic development, population growth, and urbanization have made the environment highly vulnerable to damage and destruction. In this regard, municipal solid waste plays a significant role in demolition. The economic disadvantage of the waste management process is the most important issue that neglects to spend on managing external environmental impacts and therefore the financial sustainability of this process is essential.In this paper, the economical and financial appraisal of three phases of waste management process including storage, collection and transportation paid for the city of Robat Karim by cost-benefit analysis. The results showed that in the present situation, considering that the cost of project) fixed and variable costs (are much higher than the proceeds of the residual income, this process is not from the private sector investors point of view. In order to examine the financial feasibility, three scenarios of change include a 15% reduction in fixed costs of the project, a 30% increase in revenue from the sale, and finally in terms of indirect benefits of reducing health costs due to proper waste management performance, Was investigated. The results showed that in terms of these changes in the above scenarios, the internal rate of return will be 40% and the benefit-to-cost ratio will be about 1.20 and the payback period will be 4.25 years, so the waste management process can be financially feasible. The results of this study can provide the necessary information for determining governmental incentives to make the process of waste management by the private sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste management
  • financial Appraisal
  • Economic Appraisal
  • Municipal solid waste
  • Iran