ارزیابی مدیریت یکپارچۀ بحران با رویکرد زیرساخت اطلاعات فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه‏ریزی شهری دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار گروه آمایش سرزمین دانشگاه یزد

چکیده

با توجه به اینکه مدیریت یکی از مهمترین ارکان تمام فعالیتهای دنیای کنونی ما می‌باشد و با عنایت به اینکه کشور ایران از لحاظ رخدادهای طبیعی یکی از پرمخاطره‌ترین کشورهای جهان می‌باشد، موضوع مدیریت در بحران اهمیت ویژه‌ای خواهد یافت. هدف مدیریت بحران، کاهش ریسک بحران بوده و راه‌های دست‌یابی به این مهم بسیار متنوع و در طول زمان تکامل یافته است. مدیریت بحران قبل از شروع تا پایان حادثه و عملیات پس از آن را شامل می‌شود. در هنگام وقوع هر مخاطره، کمیته یا ستاد بحران و حوادث غیر‌مترقبه وضعیت را از زوایای مختلف با استفاده از دستورالعمل‌های موجود، مورد تجزیه وتحلیل قرار داده و بهترین برنامه یا تصمیم را اتخاذ کرده و در اختیار ارگانهای درگیر قرار می‌دهند. با توجه به اهمیت زمان، قسمت اعظم پروسه مدیریت بحران، قبل از وقوع حوادث انجام می‌گیرد. بنابراین کاهش ریسک بحران با یکپارچه‌نگری که در دل خود برنامه‌ریزی فضایی را نیز نهفته دارد، ضروری خواهد بود. در این میان زیرساخت اطلاعات فضایی ، بستر لازم برای جمع‌آوری و نگهداری داده‌های فضایی جهت تسهیل در اشتراک‌گذاری و در نتیجه ایجاد مدیریت یکپارچه را فراهم می‌کند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ارزیابی زیرساخت اطلاعات فضایی به عنوان بستری برای تحقق مدیریت یکپارچه در کاهش ریسک بحران‌های احتمالی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assess integrated crisis management with a spatial data infrastructure approach

نویسندگان [English]

  • somayeh Manafi 1
  • Mohamad hossein Saraei 2
1 PhD in Urban Planning, Yazd University, Yazd, Iran
2 Associate Professor of Land Use Planning, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

As management is one of the most important elements for all activities of the current world and as Iran is one of the most hazardous countries in terms of natural disasters, the issue of management gains special importance in crisis. The main purpose of crisis management is reducing crisis risk and the ways to achieve this goal are various and have been evolved over the time. Crisis management includes a disaster before the beginning to the end and the operations after the disaster. While occurrence of each accident, the Committee of Crisis and Disasters analyzes the situation from different dimensions using existing instructions and makes the best decision and provides it for the involved organs. Due to importance of time, the main part of the process of crisis management is taken before the disaster. Reducing the risk of crisis with the integration in its heart with spatial planning is required. In this regard, spatial data infrastructure (SDI) provides required conditions for collecting and maintaining spatial data to facilitate sharing the data and creating an integrated management. Therefore, the objective of this study is to evaluate spatial data infrastructure as a context for realization of integrated management to reduce risk of probable crises using descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : spatial data infrastructure
  • crisis risk reduction
  • integrated management