آثار شیوع کرونا بر بودجه شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 معاون برنامه ریزی، توسعۀ شهری و امور شورای شهرداری تهران

3 دانشجوی دکترای اقتصاد

4 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

شیوع کرونا از دو کانال کاهش تقاضا و کاهش عرضه به‌صورت توأمان اقتصاد جهانی را با رکودی بی‌سابقه مواجه نموده است. شوک آثار شیوع این ویروس بر اقتصاد ایران به دلیل تاب‌آوری شکننده آن به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی به مراتب بیشتر خواهد بود. اقتصادهای منطقه‌ای و شهری و به تبع آن مالیه شهرداری‌ها نیز در همین چارچوب با خسران مواجه خواهند شد. برآوردهای این تحقیق حاکی از این است که شیوع کرونا بر حدود 9/20 هزار میلیارد تومان از منابع 6/30 هزارمیلیاردتومانی بودجه 1399شهرداری تهران اثر خواهد گذاشت. این اثر در دو سناریو حداکثری با فرض عدم از میان رفتن ویروس در طول سال و سناریو حداقلی با فرض تعدیل 50 درصدی سناریو نخست مورد بررسی قرار گرفته است؛ بر همین مبنا در سناریو حداکثری کرونا 608/4 هزار میلیارد تومان و در سناریو تعدیل شده حدود 304/2 هزار میلیارد تومان کسری، مازاد بر کسری بودجه سالیانه شهرداری تهران به منابع درآمدی این سازمان تحمیل خواهد نمود. این در حالی است که مصارف بودجه شهرداری تهران تنها در بخش هزینه‌ها از شیوع کرونا اثر مستقیم می‌پذیرد و از این ناحیه نیز مصارف بودجه تنها 93 میلیون تومان در سرجمع افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Corona outbreak on Tehran Municipality budget

نویسندگان [English]

  • Hojatolah Mirzaee 1
  • Hamed Mazaherian 2
  • Ali Jafari Shahrestani 3
  • Saeed Khezr 4
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University
2 Deputy of Planning, Urban Development and Affairs of Tehran Municipal Council
3 PhD student in Economics
4 MSc. of Economics
چکیده [English]

The spread of the corona through two channels of declining demand and declining supply has brought the global economy to an unprecedented recession. The shock effects of the virus on the Iranian economy will be far greater due to its fragile resilience due to international sanctions. Regional and urban economies, and consequently municipal taxes, will also suffer in the same context. Estimates of this study indicate that the prevalence of corona will affect about 20.9 thousand billion tomans from the sources of 30.6 thousand billion tomans in the 1399 budget of Tehran municipality. This effect has been studied in two maximum scenarios, assuming that the virus does not disappear during the year, and the minimum scenario, assuming a 50% adjustment of the first scenario; Accordingly, in the maximum scenario of Corona 4.608 trillion Tomans and in the adjusted scenario about 2.304 trillion Tomans deficit, in excess of the annual budget deficit of Tehran Municipality will impose on the revenue sources of this organization. Meanwhile, the budget expenditures of Tehran Municipality will be directly affected by the outbreak of the corona only in the expenditure sector, and from this area, the budget expenditures will increase by only 93 million Tomans in total.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Urban Economy
  • Tehran Municipality Budget
  • Resources
  • Expenditures