طراحی سیستم‏ نوآوری شهری (UIS) در بستر رشد اقتصادی درون‌زا

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مسیر نظریات رشد اقتصادی، به‌ویژه معرفی نظریات رشد درونزا، نشان می‌دهد که سیستم‌های اقتصادی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی بلندمدت نیاز به تبلور محرک و بهبود مولفه‌های درونزایی دارند که از درون این سیستم‌ها تکامل می‌یابند. در برخی از مدل‌های رشد درونزا بیان شده است که اگر کشوری منابع بیشتری را به نوآوری اختصاص دهد، در شرایط مشابه می‌تواند از سایر کشورها موفق‌تر باشد. بنابراین امروزه، بررسی چگونگی ایجاد نوآوری در سیستم‌های مختلف اقتصادی به یک موضوع چالش برانگیز در محافل اقتصادی جهان تبدیل شده است. شواهد تجربی نشانگر آن است که پیاده‌سازی یک سیستم نوآوری در جغرافیای شهری، می‌تواند بر بسیاری از مشکلات شهری، منطقه‌ای و حتی ملی فائق آید. بنابراین انتظار می‌رود که ایجاد یک سیستم مناسب نوآوری شهری با توجه به شرایط خاص هر شهر، امکان تبدیل چالش‌های عمیق اجتماعی - اقتصادی را به فرصت‌های ارزشمند توسعه یافتگی فراهم کند. از اینرو، این مطالعه به بررسی اهمیت سیستم‌های نوآوری شهری (UIS) می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an urban innovation system in the context of endogenous economic growth

نویسندگان [English]

  • Haneih Samari 1
  • Sohrab Delangizan 2
  • Kiomars Soheili 2
1 PhD Student of Economics Department, Faculty of Social sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor of Economics Department, Faculty of Social sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

According to the path of economic growth theories, especially the introduction of endogenous growth theories to address the shortcomings of extrinsic theories, shows that economic systems in order to achieve long-term economic growth goals need to drive stimuli and improve endogenous components that originate, crystallize, and evolve from within these systems. In some endogenous growth models have stated that one country could be more successful than another if it devoted more resources to innovation. So today, the study of how to create innovation in various economic systems has become a challenging issue in the world's economic circles. An innovation system that can be implemented and applied in urban geography overcomes many urban, regional, and even national problems. Therefore, it is expected that the establishment of an appropriate system of urban innovation, given the specific conditions in each city, will make it possible to turn challenges into opportunities. Hence, this study examines the importance and status of Urban Innovation Systems (UIS).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Innovation Systems
  • Endogenous Growth Model
  • Innovation
  • City