تحلیل اقتصادی هزینه مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت مطالعات خدمات شهری و محیط زیست، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، شهرداری تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استادیار مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط‌زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

چکیده

اصلی‌ترین خسارت آلودگی هوا، اثرات منفی آن بر سلامت انسان و خصوصاً مرگ و میر منتسب می‌باشد. در این مقاله با استفاده از آخرین روابط میزان مواجهه با PM2.5 و تغییر مرگ و میر منتسب به آن، سعی در برآورد خسارات آلودگی هوای شهر تهران شده است.
رویکردهای مختلفی برای محاسبه هزینه‌های آلودگی هوا و همچنین ارزش‌گذاری مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا وجود دارد و هر کدام از این رویکردها دارای نقاط قوت و ضعف می‌باشد. در این مطالعه که در ادامه‌ی مطالعات قبلی نویسندگان مقاله جهت تعیین غلظت‌ها و تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای تهران ارائه میشود، با توصیف سه روش متفاوت ارزش زندگی آماری (VSL)، ارزش یک سال زندگی (VOLY) و روش دیه اسلامی، خسارات ناشی از آلودگی هوای تهران بر سلامت شهروندان، برای سال‌های 1396 و 1397 برآورد شده است.
بر اساس سناریوی کاهش میانگین سالیانه PM2.5 و رسیدن به غلظت حداقل µg/m3 2.4، تعداد 7377 مرگ زودرس در بزرگ‌سالان در سال 1396 را می‌توان به آلودگی هوای PM2.5 تهران نسبت داد. این برآورد برای سال 1397 برابر است با 6418. همچنین ارزش زندگی آماری (VSL) برای ایران برابر 381,212 دلار به‌دست‌آمد.
با استفاده از رویکرد VSL، برآورد می‌شود که سطوح آلودگی PM2.5 تهران در سال‌های 1396 و 1397، خسارت 3.1 و 2.7 میلیارد دلار در سال را نسبت به پایین‌ترین سطح آلودگی ایجاد کرده است. این براورد بر اساس روش VOLY برابر 0.736 و 0.644 میلیارد دلار و اساس روش دیه اسلامی 0.609 و 0.504 میلیارد دلار برآورد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic analysis of the cost of air pollution deaths in Tehran

نویسندگان [English]

  • Reza Bayat 1
  • Mohammad Sadegh Hassanvand 2
  • Rajabali Daroudi 3
1 Manager of studies of city services and the environment, Tehran Urban Planning and Research Center, Tehran Municipality, Tehran, Iran
2 Center for Air Pollution Research, Institute for Environmental Research, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main cost of air pollution is its negative effects on human health, especially mortality. In this paper, using the latest PM2.5 exposure functions and the attributed mortality, as well as collecting all the required data (spatial and temporal population distribution and pollution concentration distribution), the cost of air pollution in Tehran have been estimated.
There are several approaches to calculating the costs of air pollution as well as valuing the deaths associated with air pollution, In this study, which is a continuation of previous studies of the authors to determine the concentrations and number of deaths attributed to air pollution in Tehran, describing three different methods of Value of a Statistical Life (VSL), Value of a Life Year (VOLY) and Islamic Diya, The health damages caused by air pollution in Tehran on citizens have been estimated for 1396 and 1397.
Based on the scenario of decreasing the annual average of PM2.5 and reaching the minimum concentration of 2.4 µg/m3, 7377 (95% CI: 6126-8581) premature deaths in adults in 1396 can be attributed to PM2.5 air pollution in Tehran. This estimate for 1397 is equal to 6418 (95% CI: 5918-6753).
Using the VSL approach, it is estimated that the levels of PM2.5 pollution in Tehran in 1396 and 1397, caused damages of 3.1 and 2.7 billion dollars per year, respectively. This estimate was calculated based on the VOLY method equal to 0.736 and 0.644 billion dollars and based on the Islamic Diya method at 0.609 and 0.504 billion dollars, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cost of air pollution
  • Tehran
  • cost of death
  • PM2.5