ابعاد اقتصادی گردشگری و درآمد پایدار شهرداری‏ ها (مطالعۀ موردی: شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اندیشۀ سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 کارشناس ارشد بازاریابی جهانگردی، دانشگاه تهران

3 استادیار مدیریت شهری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

گردشگری، یکی از ارکان مهم اقتصادی در بسیاری از شهرهاست که نقش عمده‏ ای در ایجاد درآمدهای پایدار، اشتغال، حفاظت از زیرساخت‏ ها و افزایش کیفیت خدمات عمومی شهری ایفا می‏کند. از این‏ رو، موجب تحرک اقتصاد شهری و حرکت صحیح آن در مسیر توسعۀ پایدار می‏شود.
روش تحقیق مقاله از انواع تحقیقات موردی است که بر اساس هدف در دسته‏ بندی تحقیقات کاربردی قرار می‏گیرد. تحقیقات کاربردی به واقع در صدد به‌کارگیری نتایج تحقیقات بر اساس اهداف مشخص هستند. مقالۀ حاضر در عین حال بر اساس نوع در زمرۀ تحقیقات موردی است که به بررسی موضوع در سطح شهرداری تهران پرداخته است.
مدیریت شهری تهران با برنامه‏ ریزی صحیح و کشف فرصت‏ های پنهان بخش گردشگری می‏تواند درآمدهای پایدار خود را افزایش دهد و منابع درآمدی نوینی برای شهرداری تهران فراهم کند. در یک جمع‌بندی نهایی می‏توان گفت که درآمدهای حاصل از گردشگری به دلایل زیر در زمرۀ درآمدهای پایدار قرار می‏گیرند.
درآمدهای حاصل از گردشگری منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی می‏شود. از سوی دیگر، دومین منبع درآمدی پایدار شهرداری‏ تهران درآمد حاصل از دریافت بهای خدمات ارائه‌شده (خدمات حمل‏ونقل، حق پارک، ورودیه به مراکز تفریحی و سرگرمی و...) است. آشکار است که با افزایش تعداد گردشگران، علاوه بر شهروندان شهر تهران، دریافت هزینه بابت استفاده از این خدمات چند برابر خواهد شد.
اقتصاد گردشگری یک فعالیت پویا و چندوجهی است که نه‏ تنها مولد درآمد است، بلکه به‏ علت ضریب تکاثری درآمدی و اشتغال گردشگری منجر به توسعۀ سایر بخش‏ ها در اشتغال و درآمد نیز خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic dimensions of tourism and sustainable income of municipalities (Case study: Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • Asadolah Rashedi 1
  • Shirin Abidi 2
  • Amin Faraji 3
1 PhD student of political thought, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
2 MA in tourism marketing, University of Tehran, Iran
3 Assistance Prof, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Tourism is one of the most important economic pillars in many cities, which plays a major role in creating sustainable incomes, employment, protection of infrastructure and increasing the quality of urban public services. Therefore, it causes the mobilization of the urban economy and its correct movement in the direction of sustainable development.
Research Method The article is a type of case study that is categorized as applied research based on the purpose. Applied research actually seeks to apply research results based on specific objectives. At the same time, this article, based on the type, is among the case studies that have examined the issue at the level of Tehran Municipality.
Tehran city management with proper planning and discovering hidden opportunities in the tourism sector can increase its sustainable revenues and provide new sources of revenue for the municipality of Tehran. In a final conclusion, it can be said that tourism revenues are among the stable revenues for the following reasons.
Revenues from tourism lead to an increase in tax revenues. On the other hand, the second source of sustainable income of Tehran Municipality is the income from receiving the price of services provided (transportation services, parking fee, entrance to entertainment centers, etc.). It is obvious that with the increase in the number of tourists, in addition to the citizens of Tehran, the cost of using these services will increase many times over.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Economic Impacts
  • Sustainable Income
  • Municipality
  • Tehran