آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 13 شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت، برنامه ریزی وآموزش ، دانشگاه آزاد تهران شمال

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد الکترونیک ، گروه حقوق خصوصی، تهران، ایران

چکیده

در مطالعۀ حاضر که با هدف بررسی آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری در منطقۀ 13 شهرداری تهران صورت پذیرفته است، ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود و استفاده از روش سوات (SWOT) ‌قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در محدودۀ مطالعاتی و تأثیر آن بر اقتصاد شهری پرداخته شد. سپس، بر اساس دیدگاه‌های گروه خبرگان، 7 ‌قوت، 10 ‌ضعف، 10 فرصت و 12 تهدید، شناسایی و آنالیز شد. بنا بر اطلاعات دریافتی فضای مطالعه در محدودۀ رقابتی قرار گرفت و در نهایت، 11 استراتژی اجرایی و درنهایت پیشنهادهایی برای رفع مشکلات موجود ارائه شد. طبق فرمول کوکران به شیوۀ نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای تصادفی انتخاب شده بودند، تکمیل شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و نیز به منظور تعیین پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (98/0=α). نتایج به‌دست‌آمده نشان داد قوانین تدوین‌شدۀ محیط زیستی پاسخ‌گوی نیاز حقوقی نیست و به بازنگری برخی قوانین نیاز دارد. همچنین، در قوانین ایران و شهر تهران و به تبع آن، شهرداری منطقۀ 13 کم بودن مبالغ جرایم زیست‌محیطی در زمرۀ ‌ضعف‌ها در نظر گرفته شده است و پیشنهادهایی مانند تدوین قوانینی که روشن، گویا و سریع‌الاثر باشند. بنابراین، تمهیدات بازنویسی قوانین حقوقی، وضع قوانینی که مختص حریم باشد، ترویج همکاری بین بخش حقوقی و محیط زیست، بررسی صلاحیت تعیین مدیران حقوقی و محیط زیست، به‌کارگیری هر چه بیشتر از فناوری‌های سازگار با محیط زیست، گسترش تحقیقات زیست‌محیطی و حقوق مدنی محیط زیست باید در دستور کار قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Civil Rights Caused From Destruction The environment by Real People on the Urban Economy (Case study: District 13 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Z. Ghasemi Dastgerdi 1
  • M. Ebrahimi 2
1 MA Management, Planning and Environmental Training
2 MA. of in Private law, Mohsen Ebrahimi ,Islamic Azad university Electronic Campus(IAUEC), Tehran, Iran
چکیده [English]

The importance of protecting the environment is not hidden, and the evolution of its issues is one of the major issues that have prompted domestic and international researchers to pursue its growth and development, while economic researchers have identified environmental status as one of the most critical issues. They have been described in the ambush of the Iranian economy. Groundwater and surface water resources depletion, severe soil erosion, deforestation, increasing biodiversity degradation, maladaptive industry and inadequate location, temporary and unstable policies that all lead to complex environmental conditions and acute biological problems. This study aimed at examining the effects of civil rights caused by environmental degradation by urban individuals on urban economy in Tehran’s 13th district municipality, examines existing laws, regulations, strengths, weaknesses, opportunities and threats and its impact on urban economy. According to the expert team, 7 strengths, 10 weaknesses, 10 opportunities and 12 threats were identified and analyzed and therefore the study area was in a competitive area, so 11 executive strategies and finally suggestions for resolving existing problems were presented. The results showed that the developed environmental laws were responsive to the need for the right.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Destruction
  • Environmental Economics
  • Private Law
  • Municipality of Tehran District 13
  • Environmental Laws
  • Environment