ارزیابی رابطه‌ی بین توسعه‌ی گردشگری، پایداری اقتصاد و درآمدهای شهرداری و شهروندی (نمونه موردی: کلان‌شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران‌

چکیده

گردشگری از پررونق‏ترین فعالیت‏های اقتصادی و به‏روزترین صنعت خدماتی از نظر درآمدزایی محسوب می‏شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات توسعۀ گردشگری در پایداری اقتصاد و درآمد شهرداری و شهروندی در کلان‏شهر تبریز است. رویکرد حاکم بر این پژوهش، توسعه‏ای‌ـ کاربردی و روش تحقیق به شیوۀ توصیفی، تحلیلی است. جامعۀ آماری در این تحقیق شامل دو گروه مدیران شهرداری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کلان‏شهر تبریز و ذی‌نفعان صنعت گردشگری (هتلداران و شرکت‏های فعال در حوزۀ خدمات مسافرتی) می‌شود. قلمروی مکانی پژوهش نیز کلان‏شهر تبریز است. برای تجزیه‌‏و‌تحلیل داده و داده‏ها، از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره در محیط نرم‌افزار SPSS 25 و تحلیلSWOT  استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که ضریب همبستگی بین توسعۀ گردشگری بر پایداری اقتصاد و درآمدهای شهرداری و شهروندی کلان‏شهر 713/0 است که همبستگی بالایی را نشان می‏دهد. ضریب استاندارد‌شدۀ (ضریب Beta) آن نیز 713/0 است که نشان می‏دهد به ازای هر واحد تغییر در متغیر مستقل، 710/0 در متغیر وابسته تغییر ایجاد می‏شود. درنهایت، با بررسی نتایج حاصل از تحلیل SWOT نیز مشخص شد که مناسب‏ترین استراتژی برای توسعۀ گردشگری در کلان‏شهر تبریز، استراتژی تهاجمی است. مهم‏ترین استراتژی‏های تهاجمی که رتبۀ نخست را از نظر اهمیت در توسعۀ گردشگری کلان‏شهر تبریز دارند، وجود صنایع‏ دستی متنوع و با ارزش مانند فرش، قیمت‏های سطح پایین در بخش خدماتی است که لزوم توجه به آن در برنامه‏ریزی‏های توسعۀ گردشگری در شهر تبریز می‏تواند به افزایش درآمد برای شهرداری و شهروندان و پایداری اقتصاد در کلان‏شهر تبریز کمک شایانی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Relationship between Tourism Development, Economic Sustainability and Municipal and Citizenship Incomes (Case Study: Tabriz Metropolis)

نویسندگان [English]

 • Hassan Ahmadzadeh 1
 • Khadijeh Pourhamrah 2
1 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Ms.c student, Department of Geography and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction
The tourism industry, playing an influential role in the economic processes of countries in the case of development and sustainability, has positive effects such as job creation, income generation, circulation, and foreign exchange attraction through domestic and foreign visitors, which can be mentioned as its power to generate income as the third industry in the world after the oil industry and automobile industry. Increasing stable and appropriate income is one of the economic effects of this industry, so the share of gross domestic income of countries from tourism reaches more than ten percent. Tourism is one of the critical economic pillars in many cities, which plays a vital role in creating and earning a stable income, employment, infrastructure protection, and increasing the quality of urban public services. Therefore, it causes the mobility of the urban economy and its correct movement in the path of sustainable development. East Azarbaijan province, centered on Tabriz, by registering more than 1800 works registered in the cultural sectors and tourist attractions in the UNESCO list, has made this province rank in the fifth rank of provinces with tourism potential in Iran. The city of Tabriz has been called one of the country's seven cultural and historical cities, according to the official documents and recorded cultural records. Tabriz has a high potential for tourism development due to its location on four transportation routes and the presence of numerous valuable cultural and historical attractions. Economic activities in this city are concentrated in the sectors of heavy and light manufacturing industries, food industries, crafts and arts, trade and services, and tourism, so Tabriz is the headquarters of four brands out of 100 prestigious brands in Iran. The presence of numerous historical, cultural, and artistic buildings with a long history has made the metropolis of Tabriz capable of developing and attracting tourists from neighboring cities and provinces, tourists from other parts of the country, and tourists from abroad in terms of tourism.
Materials and Methods
The current research is of an applied and survey nature. Moreover, the current research is descriptive-analytical. Library and field methods have been used to collect data. In this research, a questionnaire was used as a data collection tool. The statistical population of this research includes two categories of managers (Cultural Heritage and Tourism Organization managers and Tabriz Municipality managers) and tourism industry stakeholders (hoteliers and companies active in the field of travel services). Therefore, in this research, by default, 60 questionnaires have been considered for each group of the statistical population and a total of 120 questionnaires. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistical methods were used in the SPSS 25 environment. Means, frequency tables, frequency percentages, and graphs were used in descriptive statistical methods, and Pearson's correlation coefficient, regression test, and SWOT analytical model were used in inferential statistical methods. In order to check the validity (reliability) of the measurement tool of the current research, it has been accompanied by the guidance of university professors and related managers to determine how well the questions represent the content and objectives of the research; Content and form validity methods and techniques have been used. Cronbach's alpha coefficient was also used to measure the reliability of the research questionnaire. In such a way that according to each variable, the questionnaire was given to the professors and experts of the mentioned field, and it was calculated in SPSS software; Cronbach's alpha coefficient for each economic, managerial, infrastructure, and policy variable, respectively, 0.938, 0.911, 857. and 0.887 was obtained.
Findings
The analysis of the data obtained from the descriptive statistics shows that the average of the economic variable among the sample is 3.05, the average of the managerial variable is 3.52, and the average of the infrastructure variable is 3.31. The average of the policy variable is 3.22. In the inferential statistics section, Pearson's correlation test was used to discover the relationship between economic stability and municipal and citizen incomes with tourism development. According to these tests, the Sig(significance level) is 0.000, and since this figure is smaller than the desired alpha (0.05) with a confidence interval of 0.95, the relevant variables are linearly dependent, and the relationship between these two variables is confirmed. The correlation coefficient is 0.713, which shows a high correlation. Therefore, it can be concluded that the development of tourism has a positive, significant, and direct effect on the stability of the economy and the incomes of the municipality and citizens of the metropolis of Tabriz. Regression variance analysis or ANOVA also confirms the linearity of the relationship between the two variables of tourism development and economic stability and income in the municipality and citizenship of Tabriz metropolis because Sig is less than 5%. The results of the regression analysis show that for each unit of change in the independent variable, 0.71 changes in the dependent variable; It means that by changing each unit in the development of tourism with 0.71 certainties, it can be said that it can be changed in the dependent variable or economic stability and municipal income and citizenship. Also, the results showed that the total sum of strengths and opportunities, with an average of 3.2,2, is superior to the total sum of weaknesses and threats, with a total average of 2.5. Also, according to the evaluation matrix of internal and external factors, since the final score of the evaluation of internal factors (IFE) is 22.3, which is the final profile of the review of external factors (EFE) is 2.5, the type of aggressive strategy is superior to other strategies. Since offensive strategy is a combination of strengths and opportunities, strengths and opportunities are superior to weaknesses and threats.
Conclusion
Today, the sustainability of the urban economy is not a need. Still, as a leading necessity in the sustainability of the urban system, it has been noticed by experts and urban managers, and in this context, the tourism industry as a solution to stimulate and facilitate growth and development, with a long-term perspective in the program. Urban planning can lead societies toward sustainable development. The present study was conducted to analyze the effects of urban tourism development on the stability of the economy and the income of the municipality and citizens in Tabriz city. The results of the surveys showed that the development of tourism has a positive, significant, and direct effect on the stability of the economy and the incomes of the municipality and the citizens of the metropolis of Tabriz. Finally, by assessing the results of the SWOT analysis, it was determined that the most suitable strategy for developing tourism in the metropolis of Tabriz is an aggressive strategy. Therefore, by considering the above and the need to pay attention to it in the planning of tourism development in Tabriz city, we can hope for an increase in the income of the municipality and citizens and the stability of the Tabriz metropolis economy. Planning for the sustainable development of tourism and identifying the strengths and weaknesses, potentials and limitations should be in line with the plans and goals of the managers and other guardians of tourism in this region. In general, the current research can be the basis of macro-scale evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Municipality and Citizenship؛ Sustainable Income؛ Tabriz Metropolis
 • Tourism
 1. Çiftçioğlu, S., & Sokhanvar, A. (2021). Can specialization in tourism enhance the process of sustainable economic development and investment in East Asia and the Pacific? International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 1-24.
 2. Keshavarz, M. (2019). Identifying influential factors in the development of sustainable urban tourism using interpretive structural modeling (ISM) in Khorram-abad city, Urban Tourism Quarterly, 6 (1), 121-134. [In Persian].
 3. Grubor, A., Milicevic, N., & Djokic, N. (2019). Social-psychological determinants of Serbian tourists’ choice of green rural hotels. Sustainability, 11(23), 6691.
 4. Brida, J. G., Osti, L., & Faccioli, M. (2011). Residents’ perception and attitudes towards tourism impacts: A case study of the small rural community of Folgaria (Trentino–Italy). Benchmarking an international journal.
 5. Jenkins, C. L. (1982). The use of investment incentives for tourism projects in developing countries. Tourism Management, 3(2), 91-97.
 6. UNEP (United Nations Environment Programme) (2003): Sustainable Coastal Tourism, Regional Activity Centre (PAP/RAC).
 7. Smith, S. (2015). A sense of place: place, culture and tourism, Tourism Recreation Research, 2 (40), 220-233.
 8. Tucker, H. (2003): Living with tourism: Negotiating identities in a Turkish village. London: Routlage Taylor & Francis Group.
 9. UNWTO (2018). UNWTO facts and figures http:// www.unwto.Org/facts/menu
 10. Martins, Luis Filipe, Gan, Yi. Ferreira-Lopes, Alexandra (2017): An empirical analysis of the influence of macroeconomic determinants on World tourism demand, Tourism Management, 61, pp. 248 -260
 11. Saraii, M. H; Rezaei, M, R and safarpour, M (2019). Investigation and Analysis of Hotels Spatial Distribution to Medical Tourism Attractions Case Study: Shiraz, Journal of Tourism Planning and Development, Vol, 7, No, 27, PP. 8-25. [In Persian].
 12. Montazer-Hojat, A, H; Anvari, E and Bashi, M (2018). Economic Valuation of Tourist Attractions of Shushtar’s Ancient Waterfalls, Tourism Management Studies, Vol, 13, No, 42, PP. 21-39. [In Persian].
 13. Shirafkan Lamsso, M., & Masoomzadeh, S. (2017). Study of Impact of Exchange Rate on Tourism Balance of Payment in Countries with Top Tourist Attractions (Vector Error Correction Approach). International Journal of Tourism & Hospitality Reviews, eISSN: 2395‌ـ 7654, 4 (1), pp. 10 -20.
 14. Abbasi-y Kashkuli, M.A., & Bageri-y Kashkuli, A. (2010). Ways to provide sustainable income for the country’s municipalities, Municipalities, 98, 18-27. [In Persian].
 15. Rashedi, A., Abidi, Sh., & Faraji, A. (2020). Economic dimensions of tourism and sustainable income of municipalities (Case Study: municipality of Tehran), Economy and Urban Planning, 1 (3), 127-137. [In Persian].
 16. Denesh Jaafari, D., & Faraji-y Mollaie, A. (2018). Economic Strength; A solution to improve the revenue situation of municipalities, Special Issue of Urban Economy, 20. [In Persian].
 17. Dadashpour Moghadam, M., Ahmadzadeh, H., and Valizadeh, R. (2022). Urban tourism revitalization strategy for the post-corona virus (Covid-19) era based on spatial modeling approach, geography and planning, on line published, http://dx.doi.org/10.22034/gp.2021.48477.2906. [In Persian].
 18. Dadashpour Moghaddam, M., Ahmadzadeh, H. & Valizadeh, R. A GIS-Based Assessment of Urban Tourism Potential with a Branding Approach Utilizing Hybrid Modeling. Spat. Inf. Res. 30, 399–416 (2022). https://doi.org/10.1007/s41324-022-00439-4
 19. Delitheou V., Vinieratou M. and Touri M. (2010). The contribution of public and private investments to the growth of conference tourism in Greece. Management Research and Practice, Vol. 2 Issue 2, pp. 165-178
 20. World Tourism Organization (1994). National and Regional Tourism Planning Methodology and Cases, London: Routledge.
 21. Harvey, D. (2017). From managerialism to entrepreneurialism: The transformation of urban governance in late capitalism. The blackwell city reader, 463-456.
 22. Gadiri-y Maasoum, M., Zeianooshin, M.M., & Khorasani, M.A. (2010). Economic stability and its relationship with spatial-spatial characteristics: a case study of Kohin villages in Kabudarahang county, Rural & Development, 13 (2), 1-29. [In Persian].
 23. Bazi, A. (2017). Investigating the financial resources of municipalities in development and urban development, the fourth conference of economics and applied management with a national approach, Babolsar, Iran, 1-13. [In Persian]. civilica.com/doc/659862.
 24. Access Economics. (2007). A Review of the Finacial Sustainability of Local Government in Tasmania. A Report for the Local Government Association of Tasmania by Access Economic Pty Limited.
 25. Çiftçioğlu, S., & Sokhanvar, A. (2021). Can specialization in tourism enhance the process of sustainable economic development and investment in East Asia and the Pacific?. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 1-24.
 26. Keshavarz, M. (2019). Identifying influential factors in the development of sustainable urban tourism using interpretive structural modeling (ISM) in Khorram-abad city, Urban Tourism Quarterly, 6 (1), 121-134. [In Persian].
 27. Grubor, A., Milicevic, N., & Djokic, N. (2019). Social-psychological determinants of Serbian tourists’ choice of green rural hotels. Sustainability, 11(23), 6691.
 28. Brida, J. G., Osti, L., & Faccioli, M. (2011). Residents’ perception and attitudes towards tourism impacts: A case study of the small rural community of Folgaria (Trentino–Italy). Bench marking: an international journal.
 29. Jenkins, C. L. (1982). The use of investment incentives for tourism projects in developing countries. Tourism Management, 3(2), 91-97.
 30. Ghahramani fard, H., Hoseinzade-y delir, K., and Mosavi, S. (2021). Recognizing and evaluating vital drivers affecting the future of tourism development, case study: Tabriz metropolis, Urban Tourism Quarterly, 8 (1), 67-82. [In Persian].
 31. Alvarez, M. D. (2010). Creative cities and cultural spaces: new perspectives for city tourism. International journal of culture, tourism and hospitality research.
 32. Grah, B., Dimovski, V., & Peterlin, J. (2020). Managing sustainable urban tourism development: The case of Ljubljana. Sustainability, 12(3), 792.
 33. Murgante, B., Eskandari Sani, M., Pishgahi, S., Zarghamfard, M., & Kahaki, F. (2021). Factors Affecting the Lut Desert Tourism in Iran: Developing an Interpretive-Structural Model. Sustainability, 13(13), 7245.
 34. Teymori, I., Hakimi, H., Koshesh Vatan, M., & dolati, F. (2019). Investigation and analysis of factors affecting Tabriz tourism from the perspective of domestic tourists, Urban Tourism, 2, 33-43. [In Persian].
 35. Majnoni-y Totakhaneh, A., & Soleymani, A. (2018). Planning to strengthen the city’s economic infrastructure with an emphasis on sustainable tourism (case study: Ardabil city), Quarterly Journal of Economics and Urban Management, 7(25), 41-57. [In Persian].
 36. Saberi, A., Tavakoli Niya, J., Razaviyan, M.T., & Gaderi, E., (2018). Investigating the impact of tourism on the economic and social development of Kashan city, Welfare Planning and Social Development, 10 (36), 1-34. [In Persian].
 37. Elahimanesh, M.H., Hoseini Negad-e Mah Khatooni, S.B., & Yasami, M. (2018). The economic role of tourism in sustainable urban development (Case Study: Bandar Abbas city), Social Science, 12(42), 47. [In Persian]. 
 38. Hekmat niya, H., & Bageri-y Kashkuli, A. (2020). Estimating and analyzing the effects of tourism on the sustainability of the economy and the income of citizens and municipalities (Case Study: Babak city), Scientific and Research Quarterly of Urban Planning, 11 (43), 101-114. [In Persian].
 39. Gorbani, R., Salamati-y Gabloo, Sh., Mohajeri-y Naeimi, L., Arzhangi-y Mast Ali Beygloo, H. (2021). Evaluating the effects of tourism on the development of urban economy (Case Study: Ardabil City), Geography & Human Relations, 3 (4), 35-56. [In Persian].
 40. Daniele Demarco(2016) Sustainable urban development perspectives in the era of tourism experience, 2nd International Symposium “NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES” ‌ـ Strategic planning, spatial planning, economic programs and decision support tools, through the implementation of Horizon/Europe2020. ISTH2020, Reggio Calabria (Italy), 18-20 May 2016.
 41. Hartman, S., Wielenga, B., & Heslinga, J. H. (2020). The future of tourism destination management: building productive coalitions of actor networks for complex destination development. Journal of Tourism Futures.
 42. Wang, J., Huang, X., Gong, Z., & Cao, K. (2020). Dynamic assessment of tourism carrying capacity and its impacts on tourism economic growth in urban tourism destinations in China. Journal of Destination Marketing & Management, 15, 100383.
 43. Brouder, P. (2020). Reset redux: Possible evolutionary pathways towards the transformation of tourism in a COVID-19 world. Tourism Geographies, 22(3), 484-490.
 44. Kronenberg, Kai, Fuchs, Matthias.(2021), Aligning tourism’s socio-economic impact with the United Nations’ sustainable development goals,. Tourism Management Perspectives 39 (2021).
 45. Destek, M.A., Aydın, S. An empirical note on tourism and sustainable development nexus. Environ Sci Pollut Res 29, 34515–34527 (2022).
 46. Iran Statistics Center, population and housing census of the year 2016. [In Persian].