آینده ‏پژوهی وضعیت توسعۀ کسب‏ وکارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده

کلان‏شهر تهران، به علت استقرار تعداد زیادی از واحدهای اقتصادی از بزرگ‏ترین قطب‏های فعالیتی کشور محسوب می‏شود. با وجود اهمیت این واحدهای کسب‏وکار در رشد و توسعۀ اقتصادی، اشتغال‏زایی و درنهایت، بهبود و افزایش رفاه شهروندان، نه‏تنها جایگاه این واحدها در نظام اقتصادی همچنان محدود و بدون تعریف مشخص باقی‏مانده، بلکه در اسناد مرتبط با توسعۀ شهری تهران نیز، رویکردی جامع نسبت به آن‏ها اتخاذ نشده است. به‏ بیان ‏دیگر، در اسناد شهری، از جمله طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران به‏عنوان مهم‏ترین اسناد بالادستی توسعۀ کلان‏شهر تهران، جایگاهی برای فعالیت‏های کسب‏وکارها به‏طور عام و کسب‏وکارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی به‏طور خاص در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر، مراجع قانون‏گذار در سطح ملی، با تدوین و تصویب قوانین و مقررات، به لزوم بهبود فضای کسب‏وکار برای توسعۀ کسب‏وکارهای کوچک اشاره می‏کنند. بر این اساس، تغییر رویکردهای کلان اقتصادی و افزایش گرایش به سمت توسعۀ کسب‏وکارهای کوچک در کشور، مستلزم نگاهی نوین، دانش‏بنیان و متکی برافزایش ارتباطات و تعاملات واحدهای کسب‏وکار با نهادهای حاکمیتی است. بر این اساس، در این مطالعه با بررسی عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر موضوع توسعۀ کسب‏وکارها در شهر تهران، روندها و عدم قطعیت‏های موضوع شناسایی‏ شده است که درنهایت، به ارائۀ چهار سناریو منجر شد. بررسی‏ها نشان داد هریک از سناریوها مبتنی بر اوضاع فعلی کشور امکان‏پذیر است و بر این اساس، نمی‏توان به‏طور قطع در ارتباط با آینده پیش روی کسب‏وکارهای کوچک اظهار نظر کرد. اما می‏توان با ارائۀ راهبردهایی که در همۀ سناریوها امکان تحقق دارند، تصمیم‌هایی را برای بهبود فضای کسب‏وکار در شهر تهران اتخاذ کرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Future studies on development of small manufacturing businesses and technical services in Tehran

نویسنده [English]

  • Amirhosein Pourjohari
Assistant Professor, Faculty of Urban Planning, Islamic Azad University, Shahr-e-Ghods Branch, Shahre-e-Ghods, Iran
چکیده [English]

The metropolis of Tehran is one of the largest centers of businesses in the country. Despite the importance of these units in economic growth and development, job creation and ultimately improving and increasing the welfare of citizens, not only the position of these units in the economic system remains limited and without a clear definition, but also in related documents there is not a comprehensive approach about that. On the other hand, the legislature at the national level; By drafting and approving laws and regulations point to the need to improve the business environment in order to develop small businesses. Accordingly, changing macroeconomic approaches and increasing the tendency to develop small businesses in the country, requires a new ,knowledge-based, approach relies on increasing the connections and interactions of business units with government institutions. In this study, by examining the internal and external factors affecting the issue of business development in Tehran, the trends and uncertainties of the identified issue have been identified, which ultimately led to the presentation of four scenarios. Studies have shown that each of the scenarios is possible based on the current situation in the country, and therefore it is not possible to predict on the future of small businesses. But by presenting strategies that are feasible in all scenarios, decisions can be made to improve the business environment in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • business
  • business environment
  • future study
  • scenario