ارائۀ مدل اقتصادی به روش هدانیک: بوستان قیطریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، دانشکدۀ فنی مهندسی شمارۀ ۳، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 استادیار، گروه محیط زیست دانشکدۀ فنی مهندسی شمارۀ ۳، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

در تحقیق حاضر ارزش‌گذاری اقتصادی پارک قیطریه با استفاده از روش هدانیک انجام گرفته است. به این منظور، 19 متغیر که قابل تفکیک به سه دستۀ کلی متغیر‌های فیزیکی، متغیر‌های همسایگی و متغیر‌های محیطی هستند، در نظر گرفته شده و ۴۱ واحد مسکونی در شعاع مؤثر اطراف این بوستان به عنوان نمونه انتخاب شده و با توجه به متغیر‌های در نظر گرفته‌شده بررسی شدند. نتایج به‌دست‌آمده از این مشاهدات در نرم‌افزارEviews10 تجزیه‌و‌تحلیل شده و یک مدل رگرسیونی به روش حداقل مربعات معمولی یا OLS برآورد شد. از ۱۹ متغیر بررسی‌شده، ۷ متغیر مساحت زیربنا، عمر بنا، تعداد واحد کل، داشتن پارکینگ، فاصله تا مراکز تفریحی، فاصله تا فروشگاه‌ها و میادین و فاصله تا بوستان قیطریه از سطح معناداری خوب، یعنی کمتر 05/0 یا ۵ درصد داشتند. در بین متغیر‌های فیزیکی داشتن پارکینگ و از بین متغیر‌های همسایگی، فاصله تا پارک قیطریه به‌ترتیب با مقادیر عددی 66/0 و 26/0 بیشترین ضریب همبستگی را به خود اختصاص دادند. در بین متغیر‌های معنادار مساحت زیربنا، تعداد واحد کل و داشتن پارکینگ با متغیر وابسته یعنی قیمت واحد مسکونی رابطۀ مستقیم و عمر بنا، فاصله تا مراکز تفریحی، فاصله تا فروشگاه‌ها و میادین و فاصله تا پارک با قیمت واحد مسکونی رابطۀ معکوس داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic Model Presentation Using HPM: Qeitariyeh Park

نویسندگان [English]

  • Bahar Merat 1
  • Rokhshad Hejazi 2
1 M.Sc. Environmental Management, Faculty of Engineering No.3, Islamic Azad University of North Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Faculty of Engineering No.3, Islamic Azad University of North Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this research, the economic valuation of Qeytariye Park was carried out using the hedonic method. For this purpose, 19 variables that can be classified into three general categories of physical variables, neighborhood variables, and environmental variables are considered, and 41 residential units are selected as an example in the effective radius around this park and were reviewed according to the variables mentioned. The results obtained from these observations were analyzed in Eviews 10 software and a regression model was estimated using the ordinary least squares or OLS method. 7 variables out of 19 considered variables had a coefficient value under 0.05 or %5: The flat area, the age of the apartment, the total number of units, the existence of parking lots, the distance from amusement park/centers, the distance from the closest grocery stores, and the distance from Qey-tarieh Park. The existence of parking lots among physical variables and the distance from Qeytarieh Park among neighborhood variables had the highest coefficient values of respectively 0.66 and 0.26. Among the purposeful variables, the flat area, the total number of units and the existence of parking lots had a direct relation with the dependent variable; and the age of the apartment, the distance from recreational centers, the distance from the closest grocery stores, and the distance from Qeytarieh Park had an indirect relation with the residential units’ prices.

©2020 Urban Economy. All rights reserved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economics
  • Economic Valuation
  • Environmental Management
  • Hedonic
ابونوری، سماعیلا؛ تقی‌نژاد عمران، وحید و صیامی، علی (۱۳۸۸). «برآورد تابع قیمت هدانیک اجاره‌بها (مطالعۀ موردی: شهرهای تبریز و اردبیل)»، مجلۀ بررسی‌های بازرگانی: ۳۳: ۶۰-۵۲.
اکبری، نعمت‌الله و عسگری، علی (۱۳۸۰). «روش‌شناسی اقتصادسنجی فضایی، تئوری و کاربرد». مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان، علوم انسانی، شمارۀ ۱ و ۱، صص ۱۲۲-۹۳.
اکبری، نعمت‌الله؛ عمادزاده، مصطفی و رضوی، سید علی (۱۳۸۳). «عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر مشهد»، فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی، شماره‌های ۱۱ و ۱۲، صص ۱۷۷-۱۶۳.
امامی میبدی، علی؛ اعظمی، آرش و حق‌دوست، احسان؛ (۱۳۸۸). بررسی عوامل زیست‌محیطی مؤثر بر قیمت منازل مسکونی تهران به روش هدانیک: ۴۴(۲).
برزگر، سپیده؛ ایزدی، حسن (۱۳۹۰) بررسی روش‌های ارزش‌گذاری اقتصادی در تحلیل مسائل زیست‌محیطی شهرها، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران: ۵۷۶-۶۰۶.
پژویان، جمشید و فلیحی، نعمت (۱۳۸۷). «ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع زیست‌محیطی: مورد تالاب انزلی». پژوهشنامۀ اقتصاد بهار: ۲۸.
جعفری صمیمی،احمد؛ زروکی، شهریار؛ اعتصامی، حسین؛ (۱۳۸۹). «برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل هدانیک (مطالعۀ موردی: شهر قائمشهر)». فصلنامۀ اقتصاد کاربردی: ۱(۲): ۳۱-۱.
خزایی، مصطفی؛ رضویان، محمدتقی؛ (۱۳۹۵). «محله‌محوری، رهیافتی نوین در ایجاد مدیریت شهری پایدار (نمونۀ موردی: محلۀ قیطریه تهران)». فصلنامۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس: ۸ (۳۰):۱-۱۹.
خلیلی عراقی، منصور و نوبهار، الهام (۱۳۹۰). «پیش‌بینی قیمت مسکن در شهر تبریز: کاربرد مدل‌های قیمت هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی». (۶۰) ۱۹: ۱۳۸-۱۱۳.
خورشیددوست، علی؛ (۱۳۷۶). «نقش روش‌های قیمت‌گذاری و تحلیل اقتصادی در ارزیابی محیط زیست»: (۲۰)۲۰: ۱۰۲-۹۳.
دهقانیان، سیاوش؛ کوچکی، عوض و کلاهی اهری، علی (۱۳۸۸). اقتصاد محیط زیست (ترجمه). چاپ پنجم، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
سعادت مهر، مسعود (۱۳۸۹). «تخمین تابع هدانیک مسکن شهری خرم‌آباد با داده‌های مقطعی»، مجلۀ دانش و توسعه: ۱۷ (۳۳)، ۳۳۴-۳۱۴.
شعبان، معصومه؛ مخدوم، مجید؛ حشمت‌الواعظین، سید مهدی؛ زبیری، محمود و فقهی، جهانگیر؛ (۱۳۹۰). «قیمت‌گذاری ضمنی فضای سبز شهری با استفاده از روش قیمت‌گذاری هدانیک: (مطالعۀ نمونه: محلۀ جهانشهر کرج)»: ۶۴(۱): ۴۱-۲۵.
عابدین درکوش، سعید؛ اسفندیاری، مرضیه؛ (۱۳۷۹). برآورد تابع قیمت هدانیک زمین و مسکن در شهر اصفهان طی سال‌های ۱۳۷۷-۱۳۷۱ (پایان‌نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد).
Bengochea Morancho, A., 2003 , A hedonic valuation of urban green areas , Landscape and Urban PlanningVol. 66: 35-41.
Conway, D., Li, C. Q., Wolch, J. and Kahle, C., 2010. A spatial autocorrelation approach for examining the effects of urban greenspace on residential property values, Journal of Real Estate Finance and Economics pp. 150–169.
Kong, F., Yin, H. and Nakagoshi, N., 2007. Using GIS and landscape metrics in the hedonic price modeling of the amenity value of urban green space: A case study in Jinan city, China. Landscape and Urban Planning, 79(3,4): 240-252.
 McLeod, P. B., 1984. The demand for local amenity: a hedonic price analysis. Environment and Planning, 16(3): 389-400.
O’ Sullivan, A., 2002. Urban Economics (5th Edition), McGraw-Hill/Irwin, Boston, 596p.
Panduro , T. E. and Lausted Veie, K., 2013 , Classification and valuation of urban green spaces: A hedonic house price valuation , Landscape and Urban Planning , Vol. 120: 119-128.
Shin, E., Hufschmidt, M., Lee, Y., Nickum, J., UMETSU, C. and Gregory, R., 1997. Valuating the economic impacts of urban environmental problems : Asian cities. UNDP/UNCHS/The World Bank-Ump, USA; Washington, DC, 119p.
Singh, J and Dillon S. S (2003). Agricultural geography. Translated by Dehghanian S, Koochaki A and Ahari A. Ferdowsi University Mashhad. 2010 (in Persian).