کلیدواژه‌ها = عذرخواهی
پیشایندها و پیامدهای بخشش شهروندان در صنعت تاکسیرانی اینترنتی

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 200-210

10.22034/UE.2021.02.03.07

امیررضا کنجکاو منفرد؛ فاطمه کامیار