کلیدواژه‌ها = گردشگری سلامت
ارائۀ مدل بازاریابی توسعۀ گردشگری سلامت شهر تهران با استفاده از روش گراندد تئوری

دوره 4، شماره 3، مهر 1402، صفحه 6-21

10.22034/uep.2023.401857.1373

علی باقری؛ علیرضا روستا؛ لطف‌الله فروزنده؛ فرزاد آسایش