نویسنده = امیررضا کنجکاو منفرد
بررسی اثر منابع و انگیزه ها بر ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری شهری با توجه به نقش رفتار هم‎خلقی ارزش (شهر یزد به عنوان مورد مطالعه)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 121-134

10.22034/UE.2022.3.01.09

امیررضا کنجکاو منفرد؛ محمدرضا باروت کوب؛ محمدمهدی خلیلیان اشکذری؛ حمیده اسماعیلی


پیشایندها و پیامدهای بخشش شهروندان در صنعت تاکسیرانی اینترنتی

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 200-210

10.22034/UE.2021.02.03.07

امیررضا کنجکاو منفرد؛ فاطمه کامیار